เฮกันลั่น ได้ใช้เงินเพิ่ม ครม. เปิดรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม

19 สิงหาคม 2563 ที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ(ศบศ.) โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ...


19 สิงหาคม 2563 ที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ(ศบศ.) โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ศบศ. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอและกรอบแนวทางมาตรการเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย
Loading...

1. ระยะเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ

2. ระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อยกระดับศักยภาพและวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตสิ้นสุดลง

รวมถึงเห็นชอบกรอบข้อเสนอมาตรการเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน โดยการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะผู้จบการศึกษาใหม่ ควบคู่กับการรักษาการจ้างงานภายในประเทศ การสนับสนุนภาคเศรษฐกิจจริง ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ให้สามารถฟื้นตัวเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย และการรักษาเสถียรภาพทางการเงินเพื่อไม่ให้เกิดความผันผวน และบรรเทาความเสียหายที่อาจจะนำไปสู่ความต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ

ทั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอมาตรการในระยะเร่งด่วนที่สำคัญ 4 มาตรการ ดังนี้

1. มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว เราเที่ยวไปด้วยกัน อาทิ ขยายสิทธิ์การจองพัก จาก 5 คืน เป็น 10 คืน หรือเพิ่มค่าท่องเที่ยวจาก 1,000 เป็น 2,000 บาท การวางแนวทางมาตรการนำร่องเพื่อเปิดรับท่องเที่ยวเฉพาะพื้นที่ (ภูเก็ตโมเดล) อย่างรอบคอบ

2. มาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจและ SMEs

3. มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน อาทิ การส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้ที่จบใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งแรงงานในและนอกระบบ และการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับผู้มีรายได้น้อย

4. มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ได้แก่ อาทิ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มเติมระยะใหม่ และมาตรการเปิดรับผู้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม

โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดมาตรการตามกรอบข้อเสนอมาตรการเศรษฐกิจ รวมทั้งการขอต่ออายุ และ/หรือข้อเสนอเพิ่มเติมของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจตามเหมาะสมและความจำเป็น โดยต้องเสนอในที่ประชุม ศบศ. ทุก 2 สัปดาห์ หรือหากประเด็นใดแล้วเสร็จ จะนำเสนอ ครม. ทันที

You Might Also Like

0 comments

Loading...

Popular Posts

Loading...